Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1: VERKOOPSOVEREENKOMST

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Uitgeverij EFD de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand.

Artikel 2: LEVERINGSTERMIJN

Goederen worden in principe binnen de 6 werkdagen na bestelling geleverd. Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Indien bepaalde artikelen toch niet (tijdig) kunnen verzonden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door Uitgeverij EFD en kan u dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3: PRIJZEN

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief alle taksen (BTW, eventueel Bebat en Recupel indien wettelijk van toepassing), en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot bestelling overgaat.
Alle geafficheerde prijzen zijn in EURO en alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.


Verzendingskosten: (excl 6% BTW)

gewicht van
tot (gram)
België
Nederland
1
100
3.75
4.25
101
350
5.50
6.45
351
1000
6.00
6.60
1001
2000
6.00
6.70
2001
5000
6.50
7.10
5001
10000
6.70
7.80
10001
20000
7.99
8.90
20001
30000
9.80
17.80
30001
50000
15.99
18.00
50001
70000
20.00
27.00
70001
1000000
30.00
36.00

Artikel 4: BETALING

Uitgeverij EFD accepteert betaling via overschrijving na ontvangst van de goederen. Voorwaarde is dat de betaling gebeurt binnen de 15 dagen na factuurdatum.
De goederen blijven, ongeacht of zij al feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van Uitgeverij EFD tot het ogenblik dat de producten volledig betaald zijn.

Artikel 5: VERZAKINGSRECHT

In overeenstemming met de Belgische wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen 'zoals in een etalage'. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De verpakking- en transportkosten zijn ten laste van de klant. Wanneer de retour aan een fout van Uitgeverij EFD te wijten is, nemen wij wel de transportkosten voor onze rekening.
Onze retourvoorwaarden zijn de volgende: de producten moeten ons worden terugbezorgd aan Uitgeverij EFD, Koningin Fabiolapark 204, 9100 Sint-Niklaas, België,  in de originele verpakking (verpakking van de fabrikant) die niet werd opengemaakt (behalve wanneer het om defecte producten gaat), vergezeld van de factuur. Wij delen u mee dat wij alleen retours en terugbetalingen aanvaarden voor artikelen die via de website van Uitgeverij EFD werden aangekocht.

Artikel 6: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGD RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde (België) bevoegd.

Artikel 7: KLACHTEN

Klachten kunnen per email worden doorgegeven op service@eenfijnedag.be
Uitgeverij EFD verbindt zich ertoe op een klacht binnen de 7 werkdagen te antwoorden.

Artikel 8: PRIVACYBELEID

Uw gegevens slaan we in een bestand op om u op de hoogte te houden van onze uitgaven. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.
Door ons een email te sturen naar service@eenfijnedag.be kunt u uw gegevens laten wijzigen.
Verwijderen van gegevens kan via http://www.eenfijnedag.be/uitschrijven.php
  

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Uitgeverij EFD of rechthoudende derden.
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Het is toegestaan een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site Uitgeverij EFD voor zover dit ons geen schade toebrengt. 

Deze site is eigendom van:
Een Fijne Dag! - Uitgeverij EFD
Koningin Fabiolapark 204+206 -
9100 Sint-Niklaas - België 

Foon: 03/256 13 28
Mail: info@eenfijnedag.be

BTW BE 0645 464 823
Register Koninklijke Bibliotheek: 12.031 


Betalingen
België: AXA 750-9545199-72 | IBAN: BE38750954519972 | swift: AXABBE22
Nederland: Rabobank: 3304.58.736 

Alle aangeboden producten door Uitgeverij EFD aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.